Yon ka nan Netherlands

Yon dosye kriminèl nan Netherlands

Nan pwosedi kriminèl, Biwo Pwokirè Piblik la (OM) pote yon pwosè kont akize a. OM reprezante pa yon pwosekitè piblik. Pwosedi kriminèl yo anjeneral kòmanse ak polis la, apre sa pwosekitè a deside si yo pouswiv sispèk la. Si komisè piblik la kontinye pouswiv sispèk la, ka a fini nan tribinal.

Ofans yo

Yo ka jwenn ofans nan Kòd Penal, Lwa sou Zam, Lwa Opyòm, oswa Lwa Trafik wout, pami lòt moun. Dapre prensip legalite a, pèsonn pa ka kondane pou yon zak oswa omisyon san okenn dispozisyon penal legal anvan.

Yo ka fè yon distenksyon ant deli ak krim. Yon krim se yon ofans ki pi grav pase yon deli. Yon deli ka gen ladan atak oswa touye moun. Kèk egzanp yon ofans se soul piblik oswa vandalism.

Ankèt la

Yon dosye kriminèl souvan kòmanse ak lapolis. Sa a ka an repons a yon rapò oswa tras nan yon ofans kriminèl. Ankèt la te kòmanse sou direksyon pwosekitè piblik la, travay ak lapolis. Yo chèche sispèk la, epi yo ranmase prèv. Konklizyon ankèt la vini nan yon rapò ofisyèl ke yo voye bay pwosekitè piblik la. Dapre rapò ofisyèl la, pwosekitè piblik la evalye dosye a. Pwokirè a evalye tou si yo pral pouswiv sispèk la. Sa a se ke yo rekonèt kòm prensip la konvenyans; pwosekitè piblik la deside si yo pouswiv yon ofans.

Asiyasyon

Si pwosekitè a kontinye pouswiv, akize a ap resevwa yon sitasyon. Sitasyon an dekri ofans pou akize a ap pouswiv epi li di ki kote ak ki lè akize a ta dwe parèt nan tribinal la.

Tretman pa tribinal la

Antanke akize, ou pa oblije ale nan odyans lan. Si w deside asiste, jij la ap poze w kesyon pandan odyans lan. Sepandan, ou pa oblije reponn kesyon li yo. Sa a se akòz prensip nemo tenetur la: ou pa oblije kolabore aktivman ak pwòp konviksyon ou. Lè jij la fin poze akize a, l ap bay lajistis la pawòl.

Lè sa a, pwosekitè piblik la bay yon akizasyon. Nan li, li mete deyò reyalite yo ak prèv pou ofans lan. Apre sa, li fini akizasyon li ak demann li pou ofans lan.

Apre komisè piblik la fin pale, avoka akize a ap fè plede li. Nan pledwa a, avoka a reponn akizasyon pwosekitè a epi li reprezante enterè kliyan an. Finalman, yo bay akize a lapawòl.

Desizyon jij la

Gen plizyè desizyon jij la ka pran. Pou jwenn yon prèv, yon kantite minimòm prèv dwe disponib pou kondane akize a. Kit prèv minimòm nan satisfè mande pou yon evalyasyon ka espesifik la epi li nan men jij la.

Premyèman, jij la ka libere akize a. Nan ka sa a, dapre jij la, ofans lan pa pwouve, oswa jij la jije ke ofans lan pa pini. Sepandan, li kapab tou ke jij la pa konvenki ke akize a te komèt konduit kriminèl la.

Anplis de sa, akize a ka egzeyate anba pouswit jidisyè. Sa a se ka a, pou egzanp, nan ka nan defans pwòp tèt ou oswa si sispèk la malad mantalman. Nan ka sa yo, jij la jwenn akize a pa gen pinisyon oswa ofans pou akize a yo te pouswiv la pa pini. Pwosedi kriminèl yo ka fini isit la. Sepandan, jij la kapab tou enpoze yon mezi lè yo rejte pouswit jidisyè a. Sa a ka gen ladan TBS pou yon sispèk ki gen yon maladi mantal.

Anplis de sa, akize a ka pini tou. Twa penalite prensipal yo ka distenge: prizon, sèvis egzanplè, ak sèvis kominotè. Tribinal la kapab tou enpoze yon mezi tankou peman domaj oswa TBS.

Yon pinisyon ka sèvi plizyè rezon. Pou egzanp, li ka sèvi kòm vanjans. Apre yo tout, lè yon moun te komèt yon zak kriminèl, li pa ka jwenn lwen ak li. Anplis de sa, viktim nan, men tou sosyete a, merite satisfaksyon. Objektif pinisyon an se anpeche delenkan an repete tèt li. Anplis de sa, yon pinisyon ta dwe gen yon efè prevantif. Kriminèl yo dwe konnen yon zak kriminèl pap rete san pinisyon. Finalman, pini delenkan an pwoteje sosyete a.

Èske w ap fè fas ak pwosedi kriminèl? Si se konsa, pa ezite kontakte avoka yo nan Law & More. Avoka nou yo gen anpil eksperyans epi yo pral kontan ba w konsèy epi ede w nan pwosedi legal yo.

 

Law & More