Ngokwamanani kunye namanani e-Dutch SER…

Ngokwamanani kunye namanani e-Datshi yase-Datshi (yeNtlalontle kunye noQoqoqosho lweBhunga laseNetherlands), isixa sokudityaniswa kweDatshi siye sanyuka. Xa kuthelekiswa no-2015 inani lokudityaniswa landa ngama-22% ngo-2016. Oku kudityaniswa kwenziwa ikakhulu kwicandelo- lenkonzo nakumashishini. Kananjalo iinkampani kwicandelo elingeyongeniso lihlangana ngokuzithemba. Ngaba la manani anokukukhuthaza- njengosomashishini - ukuqala ukucinga ngokudibana, nceda ungalibali ukuthobela ikhowudi ye-Merger Code (Fusiegedragsregels)!

isabelo