Emva kokubanjwa kwakho: ukugcinwa

Ukhe wabanjwa ngenxa yokukrokrelwa ulwaphulo-mthetho? Emva koko amapolisa aya kukuthuthela kwisikhululo samapolisa ukuze uphande ukuba ityala lenziwe phantsi kwantoni kwaye yayiyintoni indima yakho njengomrhanelwa. Amapolisa anokukugcina ukuya kuthi ga kwiiyure ezilithoba ukufezekisa le njongo. Ixesha eliphakathi kobusuku kunye nentsimbi yethoba kusasa alibali. Ngeli xesha, ukwinqanaba lokuqala lokuvalelwa kwangaphambi kwetyala.

Emva kokubanjwa kwakho: ukugcinwa

Ukugcinwa komntu sisigaba sesibini sokuvalelwa kwangaphambi kwetyala

Kungenzeka ukuba iiyure ezilithoba azonelanga, kwaye amapolisa afuna ixesha elingakumbi lophando. Ngaba umtshutshisi woluntu ugqibe ekubeni wena (njengomrhanelwa) uhlale ixesha elide kwisikhululo samapolisa ukuze uqhubeke nophando? Emva koko umtshutshisi woluntu uya kuyalela i-inshurensi. Nangona kunjalo, i-odolo yeinshurensi ayinakukhutshwa nje ngumtshutshisi woluntu. Kungenxa yokuba iimeko ezininzi kufuneka zifezekiswe. Umzekelo, kufuneka kubekho ezi meko zilandelayo:

  • amapolisa ayoyika ingozi yokubaleka;
  • amapolisa afuna ukudibana namangqina okanye ukuthintela wena ekuphembeleleni amangqina;
  • amapolisa afuna ukukuthintela ekuphazamiseni uphando.

Ukongeza, iwaranti inokukhutshwa kuphela xa ukrokrelwa ityala lolwaphulo-mthetho oluvunyiweyo. Njengommiselo oqhelekileyo, ukuvalelwa kwangaphambi kokumanyelwa kwetyala kunokwenzeka kwimeko zolwaphulo-mthetho olugwetywe ngokuvalelwa iminyaka emine okanye ngaphezulu. Umzekelo wolwaphulo-mthetho lolwaphulo-mthetho oluvunyiweyo lobusela, ubuqhetseba okanye ulwaphulo-mthetho.

Ukuba umyalelo weinshurensi ukhutshwe ngumtshutshisi woluntu, amapolisa anokukuvalela lo mthetho, kubandakanya nolwaphulo mthetho olwityholwa ngalo, iintsuku ezintathu, kubandakanya iiyure zobusuku, kwisikhululo samapolisa. Ukongeza, eli xesha leentsuku ezintathu linokwandiswa kube kanye ngeentsuku ezintathu ezongeziweyo ngexesha likaxakeka. Kwimeko yolu lwongezo, inzala yophando kufuneka inikwe umlinganiso malunga nomdla ongena kuwo njengomrhanelwa. Inzala yophando ibandakanya, umzekelo, uloyiko lwengozi yokubhabha, ukubuza ngakumbi okanye ukunqanda uthintelo kuphando. Umdla wakho ungabandakanya, umzekelo, ukukhathalela iqabane okanye umntwana, ukugcinwa komsebenzi okanye iimeko ezifana nomngcwabo okanye umtshato. Lilonke, i-inshurensi inokuhlala ixesha elingaphezulu kweentsuku ezi-6.

Awunakho ukuphikisa okanye ukubhena ngokuchasene nokugcinwa okanye ukwandiswa kwalo. Nangona kunjalo, njengomtyholwa kufuneka usiziswe phambi kwejaji kwaye ungasifaka isikhalazo sakho kumantyi wokuvavanya malunga nayiphi na into engalunganga ekubanjweni okanye elugcinweni. Kububulumko ukubonana nommeli wolwaphulo-mthetho ngaphambi kokuba wenze oku. Emva kwayo yonke loo nto, ukuba ugcinwe, unelungelo lokuncediswa ligqwetha. Ngaba uyayixabisa loo nto? Emva koko unokubonisa ukuba ufuna ukusebenzisa igqwetha lakho. Amapolisa aya kuye. Ngaphandle koko uya kufumana uncedo kwigqwetha labasebenzi. Igqwetha lakho liya kuthi emva koko lijonge ukuba ngaba kukho nakuphi na ukungahambi kakuhle xa ubanjiwe okanye uphantsi kweinshurensi.

Ukongeza, igqwetha linokukhomba amalungelo kunye noxanduva lwakho ngexesha lokuvalelwa kwaphambi kwetyala. Emva kwayo yonke loo nto, uya kumanyelwa kwinqanaba lokuqala nelesibini lokuvalelwa kwangaphambi kwetyala. Kuqhelekile ukuba amapolisa aqale ngemibuzo eliqela malunga nemeko yakho yobuqu. Kule meko, amapolisa anokukucela ukuba ubonelele ngenombolo yakho yomnxeba nakwimidiya yakho yoluntu. Nceda uqaphele: naziphi na iimpendulo ozinika kule mibuzo "yentlalo" evela emapoliseni zingasetyenziswa ngokuchasene nawe kuphando. Amapolisa aya kuthi emva koko akubuze malunga nolwaphulo-mthetho abakholelwa ukuba ungabandakanyeka kulo. Kubalulekile ukuba wazi ukuba wena, njengomrhanelwa, unelungelo lokuthi cwaka kwaye ungalisebenzisa. Kungaba sengqiqweni ukusebenzisa ilungelo lokuthula, kuba awukabazi ubungqina amapolisa anabo ngokuchasene nawe ngexesha le-inshurensi. Nangona ngaphambi kwale mibuzo "yeshishini", amapolisa kufuneka akwazise ukuba akuyomfuneko ukuba uphendule imibuzo, oku akusoloko kusenzeka. Ukongeza, igqwetha linokukwazisa malunga neziphumo ezinokubakho zokusebenzisa ilungelo lokuthula. Emva kwayo yonke loo nto, ukusebenzisa ilungelo lokuthula akuthethi ukuba akukho ngozi. Unokufumana ulwazi oluthe kratya malunga noku kwibhlog yethu: Ilungelo lokuthi cwaka kwimicimbi yolwaphulo-mthetho.

Ukuba ixesha lokugcina (longeziwe) lokugcina liphelile, ezi ndlela zilandelayo ziyafumaneka. Okokuqala, umtshutshisi woluntu unokuziva ngathi akusafuneki ukuba ubanjiwe ngenxa yophando. Kwimeko enjalo, umtshutshisi woluntu uyakuyalela ukuba ukhululwe. Kusenokuba yimeko yokuba umtshutshisi woluntu acinga ukuba uphando ngoku sele luqhubele phambili ngokwaneleyo ukuba akwazi ukuthatha isigqibo sokugqibela malunga nokuqhubeka kweziganeko. Ukuba umtshutshisi woluntu ugqiba kwelokuba uvalelwe ixesha elide, uyakuziswa phambi kwejaji. Ijaji iya kuthi ke ifuna ukubanjwa kwakho. Ijaji iya kuthatha isigqibo sokuba wena njengomtyholwa kufuneka ubanjiwe na. Ukuba kunjalo, ukwakwisigaba esiliqela esilandelayo sokuvalelwa kwangaphambi kwetyala.

At Law & More, Siyaqonda ukuba kokubanjwa kunye nokugcinwa kungumnyhadala omkhulu kwaye kunokuba neziphumo ezibi kakhulu kuwe. Kubalulekile ke ukuba waziswe ngolwazi malunga neziganeko zeziganeko kwinkqubo yolwaphulo-mthetho kunye namalungelo onawo ngeli xesha useseluvalelweni. Law & More Amagqwetha aziingcali kwicandelo lomthetho wolwaphulo-mthetho kwaye ayakuvuyela ukukunceda ngexesha lokuvalelwa. Ukuba unayo eminye imibuzo malunga nokugcinwa, nceda unxibelelane namagqwetha Law & More.

isabelo
Law & More B.V.