Ukulungiswa komThetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi waseDatshi

Ngokwe-Dutch Trust Office Supervision Act, le nkonzo ilandelayo ithathwa njengenkonzo yokuthembela: ukubonelelwa ngendawo yokuhlala kweziko elisemthethweni okanye inkampani ngokudibeneyo nokunikezelwa kweenkonzo ezongezelelweyo. Ezi nkonzo zongezelelweyo zinokuthi, phakathi kwezinye izinto, zibe nokubonelela ngeengcebiso zomthetho, ukhathalelo lokubuyisa irhafu kunye nokwenza imisebenzi enxulumene nokulungiselela, ukuvavanywa okanye ukuphicothwa kweeakhawunti zonyaka okanye ukuqhutywa kolawulo lweshishini. Ngokuziqhelanisa, ukubonelelwa nge-domicile kunye nokubonelelwa kweenkonzo ezongezelelweyo zihlala zahlulwa; Ezi nkonzo aziboneleli ngeqela elinye. Iqela elibonelela ngeenkonzo ezongeziweyo lizisa umthengi ekunxibelelaneni neqela elinikezela i-domicile okanye okuphikisanayo. Ngale ndlela, bobabini ababoneleli abaweli kwinqanaba loMthetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi.

Nangona kunjalo, ngeMemorandam yoLungiso ngomhla we-6 kaJuni ka-2018, kwenziwa isindululo sokuba kuthintelwe ukwahlulwa kweenkonzo. Oku kuthintelwa kubandakanya ukuba ababoneleli ngeenkonzo babonisa inkonzo yentembeko ngokoMthetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi xa bebonelela ngeenkonzo ezijolise kokubini ekuboneleleni nge-domicile nasekuboneleleni ngeenkonzo ezongezelelweyo. Ngaphandle kwemvume, umboneleli ngeenkonzo ke akasasebenzi ukuba abonelele ngeenkonzo ezongezelelweyo kwaye kamva azise abathengi kunye neqela elinikezela i-domicile. Ngapha koko, umnikezeli ngenkonzo ongenayo imvume akanakusebenza njengomlamleli ngokuza kumthengi ekunxibelelaneni namaqela ahlukeneyo anokunikezela nge-domicile kwaye anikeze iinkonzo ezongezelelweyo. Umthetho oyilwayo wokuhlaziya i-Ofisi yeDatshi yokuThembela iOfisi ngoku useSenate. Xa lo mthetho uyilwayo wamkelwe, oku kuya kuba nesiphumo esikhulu kwiinkampani ezininzi; uninzi lweenkampani kuya kufuneka zenze isicelo semvume phantsi komThetho wokuLawulwa kweOfisi yeDatshi ukuze ziqhubeke nemisebenzi yazo yangoku.

isabelo