Iimeko kwimeko yokudibana kosapho

Xa umphambukeli efumana imvume yokuhlala, unikwa nelungelo lokudibana nosapho. Ukudityaniswa kwakhona kosapho kuthetha ukuba amalungu osapho lomntu obambe isikhundla avunyelwe ukuba eze eNetherlands. Inqaku lesi-8 leNgqungquthela yaseYurophu Yamalungelo Oluntu libonelela ngelungelo lokuhlonela ubomi bentsapho. Ukudityaniswa kwakhona kosapho kuhlala kuchaphazela abazali bomphambukeli, abantakwabo noodade wabo okanye abantwana. Nangona kunjalo, umntu obambe isikhundla kunye nosapho lwakhe kufuneka bahlangabezane neemeko ezininzi.

Iimeko kwimeko yokudibana kosapho

Isalathiso

Umnini wenqanaba ukwabizwa ngokuba ngumxhasi kwinkqubo yokuhlangana kwakhona kosapho. Umxhasi makangenise isicelo sokudibana kosapho kwi-IND ngaphakathi kweenyanga ezintathu emva kokuba efumene imvume yokuhlala. Kubalulekile ukuba amalungu osapho sele eyenzile usapho ngaphambi kokuba umphambukeli aye eNetherlands. Kwimeko yomtshato okanye yobambiswano, umphambukeli kufuneka abonise ukuba obu budlelwane buhlala buhleli kwaye bukhethekile kwaye babusele bukhona ngaphambi kokufudukela kwelinye ilizwe. Umnini wenqanaba kufuneka ke angqine ukuba usapho lwalusele lwenzekile ngaphambi kohambo lwakhe. Ezona ndlela ziphambili zobungqina ngamaxwebhu asemthethweni, anje ngeziqinisekiso zomtshato okanye izatifikethi zokuzalwa. Ukuba umntu obambe isikhundla akakwazi ukufikelela kula maxwebhu, uvavanyo lwe-DNA ngamanye amaxesha lunokucelwa ukuba lubonise ikhonkco losapho. Ukongeza ekuboniseni ubudlelwane bosapho, kubalulekile ukuba umxhasi abe nemali eyoneleyo yokuxhasa ilungu losapho. Oku kuhlala kuthetha ukuba umnini wenqanaba kufuneka azuze umvuzo osemthethweni osemthethweni okanye ipesenti yoko.

Imigaqo nemiqathango eyongezelelweyo

Iimeko ezongezelelweyo zisebenza kumalungu osapho athile. Amalungu osapho aneminyaka ephakathi kwe-18 nama-65 kufuneka apase uviwo olusisiseko lokudibanisa ukuhlala ngaphambi kokuza eNetherlands. Oku kukwabhekiswa kuko njengemfuno yokudityaniswa koluntu. Ngaphaya koko, kwimitshato engene ngaphambi kokuba umnini-ndawo aye eNetherlands, omabini amaqabane kufuneka abe efikelele kubudala obuphantsi kweminyaka eli-18. iminyaka yobudala.

Ukuba umxhasi ufuna ukudibana nabantwana bakhe, kufuneka oku kulandelayo. Abantwana kufuneka babe ngabancinci ngexesha lokufakwa kwesicelo sokudityaniswa kwakhona kosapho. Abantwana abaneminyaka eli-18 ukuya kwengama-25 ubudala banelungelo lokudibana nosapho kunye nomzali wabo ukuba umntwana ebesoloko engowosapho kwaye ehlala eyintsapho yabazali.

MVV

Ngaphambi kokuba i-IND inike imvume yokuba usapho luze eNetherlands, amalungu osapho kufuneka anike ingxelo kwindlu yozakuzo yase-Dutch. Kwindlu yozakuzo banokufaka isicelo seMVV. I-MVV imele 'iMachtiging voorlopig Verblijf', oko kuthetha imvume yokuhlala okwethutyana. Xa ufaka isicelo, umqeshwa kwindlu yozakuzo uya kuthatha iminwe yelungu losapho. Kuya kufuneka angenise nefoto yepasipoti kwaye ayisayine. Isicelo siya kuthi ke sithunyelwe kwi-IND.

Iindleko zohambo oluya kwindlu yozakuzo zinokuba phezulu kakhulu kwaye kwamanye amazwe kunokuba yingozi kakhulu. Umxhasi ke unokufaka isicelo se-MVV kunye ne-IND yamalungu osapho akhe. Oku kuyacetyiswa yi-IND. Kwimeko apho, kubalulekile ukuba umxhasi athathe ifoto yokundwendwela yelungu losapho kunye nesibhengezo esichaseneyo esisayinwe lilungu losapho. Ngokusebenzisa isibhengezo esandulelayo ilungu losapho libhengeza ukuba alinabundlobongela bangaphambili.

Isigqibo IND

I-IND iya kujonga ukuba isicelo sakho sigqityiwe na. Yiyo imeko xa ugcwalise iinkcukacha ngokuchanekileyo kwaye uwafaka onke amaxwebhu ayimfuneko. Ukuba isicelo asigqitywanga, uyakufumana ileta yokulungisa ukushiyeka. Le leta iya kuba nemiyalelo malunga nendlela yokugcwalisa isicelo kunye nomhla ekufuneka sizaliswe ngawo isicelo.

Nje ukuba i-IND ifumane onke amaxwebhu kunye neziphumo zalo naluphi na uphando, iya kujonga ukuba uyahlangabezana nalemiqathango. Kuwo onke amatyala, i-IND iya kuvavanya, ngokokuvavanywa komdla komntu ngamnye, ingaba kukho usapho okanye ubomi bosapho apho i-Article 8 ye-ECHR isebenza khona. Uya kuthi emva koko ufumane isigqibo kwisicelo sakho. Esi inokuba sisigqibo esibi okanye isigqibo esifanelekileyo. Kwimeko yesigqibo esibi, i-IND iyasikhaba isicelo. Ukuba awuvumelani nesigqibo se-IND, ungasichasa isigqibo. Oku kunokwenziwa ngokuthumela isaziso sesichaso kwi-IND, apho uchaza ukuba kutheni ungavumelani nesigqibo. Kuya kufuneka ungenise isichaso kwiiveki ezi-4 emva komhla wesigqibo se-IND.

Kwimeko yesigqibo esifanelekileyo, isicelo sokudityaniswa kosapho samkelwe. Ilungu losapho livunyelwe ukuba lize eNetherlands. Unokuthatha i-MVV kwindlu yozakuzo ekhankanywe kwifom yesicelo. Oku kufuneka kwenziwe kwinyanga ezi-3 emva kwesigqibo esifanelekileyo kwaye amaxesha amaninzi kufuneka kwenziwe idinga. Umsebenzi we-embassy unamathela kwi-MVV kwipasipoti. I-MVV isebenza kwiintsuku ezingama-90. Ilungu losapho kufuneka emva koko liye eNetherlands kwezi ntsuku ze-90 kwaye linike ingxelo kwindawo yokwamkela eTer Apel.

Ngaba ungumphambukeli kwaye ngaba ufuna uncedo ngalo okanye unemibuzo malunga nale nkqubo? Amagqwetha ethu angakuvuyela ukukunceda. Nceda unxibelelane Law & More.

isabelo
Law & More B.V.