Ungquzulwano lomlawuli lomdla

Abalawuli benkampani kufuneka ngalo lonke ixesha bakhokelwe ngumdla wenkampani. Kuthekani ukuba abalawuli kufuneka benze izigqibo ezibandakanya iimfuno zabo? Nguwuphi umdla okhoyo kwaye kulindeleke ukuba umlawuli enze ntoni kwimeko enjalo?

Ungquzulwano lomlawuli lomdla Image

Xa kukho ukungqubana kwemidla?

Xa ulawula inkampani, ibhodi ngamanye amaxesha inokuthatha isigqibo esikwanika ithuba kumlawuli othile. Njengomlawuli, kuya kufuneka ujonge iimfuno zenkampani hayi eyakho iminqweno. Akukho ngxaki kwangoko ukuba isigqibo esithathwe yibhodi yolawulo sikhokelela ekubeni umlawuli axhamle buqu. Oku kwahlukile ukuba lo mdla wobuqu uyangqubana nemidla yenkampani. Kwimeko apho, umlawuli akanakho ukuthatha inxaxheba kwiintlanganiso nasekwenzeni izigqibo.

Kwityala lika-Bruil iNkundla ePhakamileyo yathatha isigqibo sokuba kukho ukungqubana kwemidla ukuba umlawuli akakwazi ukukhusela iimfuno zenkampani kunye neshishini layo ngendlela yokuba inani elipheleleyo kunye nomlawuli ongenamkhethe kulindeleke ukuba enze njalo ngenxa ubukho bomdla wakhe okanye omnye umdla ongahambelaniyo nequmrhu elisemthethweni. [1] Ekuqinisekiseni ukuba kukho ukungqubana kwemidla zonke iimeko ezifanelekileyo zetyala kufuneka zithathelwe ingqalelo.

Kukho ungquzulwano olusemgangathweni lomdla xa umlawuli esebenza ngeendlela ezahlukeneyo. Injalo imeko, umzekelo, xa umlawuli wenkampani elingana naye kwinkampani ngaxeshanye kuba ukwangumlawuli kwelinye iqumrhu elisemthethweni. Umlawuli emva koko umele iimfuno (ezingqubanayo) ezininzi. Ukuba kukho inzala esemgangathweni, inzala ayigutyungelwanga kukungqubana kwemithetho yenzala. Injalo imeko ukuba inzala ayihambelani nomdla wobuqu womlawuli. Umzekelo woku kuxa iinkampani ezimbini zamaqela zingena kwisivumelwano. Ukuba umlawuli ungumlawuli wazo zombini ezi nkampani, kodwa akanguye (n) (ngokungathanga ngqo) umnini zabelo okanye akanalo olunye unomdla kuye, akukho kungqubana komgangatho wenzala.

Zithini iziphumo zobukho bongquzulwano lomdla?

Iziphumo zokungqubana kwemidla ngoku zibekiwe kwiKhowudi yaseDatshi. Umlawuli akanakho ukuthatha inxaxheba kwiingxoxo nasekwenzeni izigqibo ukuba unomdla ngokuthe ngqo okanye ngokungathanga ngqo ophikisana neminqweno yenkampani kunye neshishini layo. Ukuba ngenxa yoko akukho sigqibo sebhodi sinokuthathwa, isigqibo siya kufikelelwa yibhodi yokujonga. Xa ibhodi yokongamela ingekho, isigqibo siyakwamkelwa yintlanganiso kawonke-wonke, ngaphandle kokuba imigaqo ibonelela ngenye indlela. Eli lungiselelo libandakanyiwe kwicandelo 2: 129 umhlathi 6 wenkampani kawonke-wonke (NV) kunye no-2: 239 umhlathi 6 weKhowudi yaseDatshi yenkampani yabucala (BV).

Ayinakugqitywa kula manqaku ukuba ubukho nje kongquzulwano lomdla lubangelwa ngumlawuli. Kwaye akanakubekwa tyala ngokuphelela kuloo meko. Amanqaku acacisa kuphela ukuba umlawuli makayeke ukuthatha inxaxheba kwingxoxo nasekwenzeni izigqibo. Ayisiyo ndlela yokuziphatha ekhokelela ukohlwaywa okanye ukuthintela ukungqubana kwemidla, kodwa ikhowudi yokuziphatha echaza ukuba umlawuli kufuneka enze njani xa kukho ukungqubana komdla. Ukuthintelwa kokuthatha inxaxheba kwiingxoxo kunye nokwenza izigqibo kuthetha ukuba umlawuli ochaphazelekayo akanako ukuvota, kodwa unakho ukucela ulwazi ngaphambi kwentlanganiso yebhodi okanye ukwaziswa kwento kwi-ajenda yentlanganiso yebhodi. Ukophulwa kwala manqaku kuya kuthi, kodwa, kusenze isisombululo sibe lilize kwaye singasebenzi ngokungqinelana nenqaku le-2: 15 icandelo 1 kwi-a Ikhowudi yaseDatshi. Eli nqaku lichaza ukuba izigqibo azisebenzi xa zingqubana nezibonelelo ezilawula ukwenziwa kwezigqibo. Inyathelo lokurhoxisa linokumiselwa nangubani na onomdla ohambelana nokuthobela lo mbandela.

Ayisiyomsebenzi wokungakhathali kuphela osebenzayo. Umlawuli uya kuthi abonelele ngolwazi malunga nokungqubana kwemidla okunokubakho kwisigqibo ekufuneka sithathwe kwibhodi yolawulo kwangexesha. Ngapha koko, kulandela kwinqaku 2: 9 yeKhowudi yaseDatshi ukuba ungquzulwano lomdla kufuneka laziswe kwintlanganiso kawonke-wonke yabanini zabelo. Nangona kunjalo, umthetho awuchazi ngokucacileyo xa uxanduva lokunika ingxelo lwenziwe. Kuyacetyiswa ke ngoko ukuba ubandakanye ulungiselelo kule nto kwimimiselo okanye kwenye indawo. Injongo yowiso-mthetho ngale mithetho kukukhusela inkampani kumngcipheko wokuba ngumlawuli ophenjelelwa ngumdla wakhe. Umdla onjalo wonyusa umngcipheko wokuba inkampani iya kusokola. Icandelo 2: 9 yeKhowudi yoLuntu yaseDatshi- elawula uxanduva lwangaphakathi lwabalawuli-luxhomekeke kumda ophezulu. Abalawuli banoxanduva lokuziphatha kakubi kuphela. Ukusilela ekuthobeleni ukungqubana kwezomthetho okanye zomthetho kwimithetho yenzala yimeko enzulu ethi ikhokelele kuxanduva lwabalawuli. Umlawuli ophikisanayo unokugculelwa ngokuqatha buqu kwaye ke ngokomgaqo angabekwa tyala yinkampani.

Ukusukela ukungqubana okulungisiweyo kwemithetho yenzala, imigaqo eqhelekileyo yokumelwa iyasebenza kwezi meko. Amacandelo ama-2: 130 kunye no-2: 240 weKhowudi yoLuntu yaseDatshi abaluleke ngokukodwa kule meko. Kwelinye icala, umlawuli othe ngesiseko sokungqubana kwemithetho yenzala angavunyelwa ukuba athathe inxaxheba kwiingxoxo kunye nokwenza izigqibo, ugunyazisiwe ukuba amele inkampani kwizenzo zomthetho eziphumeza isigqibo. Ngaphantsi komthetho wakudala, ukungqubana komdla kukhokelele kuthintelo kumandla okumelwa: umlawuli wayengavumelekanga ukuba amele inkampani.

isiphelo

Ukuba umlawuli unomdla ophikisanayo, kufuneka ayeke ukuxoxa kunye nokwenza izigqibo. Yiyo imeko ukuba unomdla kuye okanye umdla ongahambelaniyo kunye nomdla wenkampani. Ukuba umlawuli akathobeli uxanduva lokungavumi, angonyusa amathuba okuba abenoxanduva lokuba ngumlawuli yinkampani. Ngaphaya koko, isigqibo singasuswa nangubani na onomdla wokwenjenjalo. Ngaphandle kokungqubana kwemidla, umlawuli usenokumela inkampani.

Ngaba ukufumanisa kunzima ukufumanisa ukuba kukho ukungqubana kwemidla? Okanye ngaba unamathandabuzo malunga nokuba ubuchaze ubukho bomdla kwaye wazise ibhodi? Buza abaqondisi-mthetho bamagqwetha Law & More ukukwazisa. Sisonke sinokuvavanya imeko kunye nezinto ezinokwenzeka. Ngesiseko solu hlalutyo, sinokukucebisa ngamanyathelo afanelekileyo alandelayo. Siya kukuvuyela ukukunika iingcebiso kunye noncedo ngalo naliphi na inkqubo.

[1] HR 29 juni 2007, NJ Ngo-2007/420; Igama Jor 2007/169 (uBruil).

isabelo
Law & More B.V.