IKhomishini yaseYurophu ifuna abalamli babazise malunga nolwakhiwo…

IKhomishini yaseYurophu ifuna abameli babazise ngokwakhiwa kwendlela yokuthintela irhafu abayenzela abathengi babo.

Amazwe ahlala ephulukana nengeniso yerhafu ngenxa yokwakhiwa kwemali eyimali eyenzelwe ukuba abacebisi zerhafu, abahloli zincwadi, iibhanki kunye namagqwetha (abalamli) babenzele abathengi babo. Ukunyusa ukungafihli kunye nokwenza ukuba ikheshi kwezo rhafu zibhalwe ngabasemagunyeni, iKhomishini yaseYurophu icetyisa ukuba ukusuka nge-1 kaJanuwari ka-2019, aba balamli baya kunyanzeleka ukuba babonelele ngolwazi malunga nolwakhiwo ngaphambi kokuba luphunyezwe ngabathengi babo. Amaxwebhu aza kunikezelwa aya kwenziwa afikeleleke kwabasemagunyeni beerhafu kwiziko ledatha le-EU. Imigaqo ibanzi: isebenza kubo bonke ababhalisi, kulwakhiwo nakulo lonke ilizwe. Abameli abangayilandeliyo le mithetho mitsha baya kohlwaywa. Esi sicelo siyakwenziwa ukuze samkelwe kwiPalamente yaseYurophu kunye neBhunga.

2017-06-22

isabelo