Ukugxothwa kwepropathi eqeshisiweyo

Ukugxothwa yinkqubo ebanzi yomqeshi kunye nomqeshisi. Emva kwayo yonke loo nto, xa begxothiwe, abaqeshi bayanyanzeleka ukuba bashiye impahla yerente nazo zonke izinto zabo, kunye neziphumo zayo ezizezokude. Umnini-ndawo ke ngoko akanakuqhubeka ngokukhupha ukuba umqeshi uthe akaphumelela ukwenza uxanduva lakhe phantsi kwemvumelwano yokurenta. Nangona ukukhutshwa kungalawulwa ngokucacileyo ngumthetho, imithetho engqongqo iyasebenza kule nkqubo.

Ukwenzela ukuba bakwazi ukuqhubeka nokukhutshwa, umnini-mhlaba kufuneka afumane umyalelo wokugxothwa kwinkundla. Lo myalelo wenkundla ubandakanya imvume yokukhutshwa kwepropathi ngokuqeshisa ngomhla omiselwe yinkundla. Ukuba umqeshi akavumelani nomyalelo wokugxothwa, umqashi angafaka isibheno ngokuchasene naloo nkundla. Ukufaka isibheno kuhlala kunqumamisa ukusebenza komyalelo wenkundla kwaye ke kugxothwe kude kube inkundla yesibheno igqibe malunga noku. Nangona kunjalo, ukuba umyalelo wokukhupha ubhengezwe ukuba unyanzelwe yinkundla, isibheno somqeshisi asizukukhokelela ekunqunyanyisweni kwaye umnini-ndlu angaqhubeka nokugxothwa. Le ndlela yeziganeko ibeka umngcipheko kumnini-ndawo ukuba inkundla yezibheno igqiba ngenye indlela ngokugxothwa.

Ukugxothwa kwepropathi eqeshisiweyo

Phambi kokuba inkundla inike imvume yokugxothwa, umnini-mhlaba kufuneka ukuba uyinqamle isivumelwano sengqeshiso. Umnini-ndawo unokuphelisa ezi ndlela zilandelayo:

Ukupheliswa

Ngale ndlela yokupheliswa, kufuneka kubekho ukunqumka komqeshi ekuzalisekiseni izibophelelo zakhe kwimvumelwano efanelekileyo yokuqeshisa, ngamanye amagama. Le yimeko ukuba umqeshi, umzekelo, udala ukuhlawula amatyala okanye ukubangela inkathazo engekho semthethweni. Ukufika komqeshi kufuneka anele ukuze ukupheliswa kwekhontrakthi yokurenta kufaneleke. Ukuba ipropathi eqeshisiweyo ichaphazela indawo yokuhlala okanye indawo eneshishini eliphakathi, umqeshi uyakuvuyela ukhuseleko ngombono wokuba oko kubhangiswa kwenzeka kuphela kwinkqubo yenkundla.

Ku rhoxiswa

Le yenye indlela yokuphelisa. Iimfuno ekufuneka umninimzi ahlangabezane nazo kule meko zixhomekeke kuhlobo lwepropathi eqeshiweyo. Ukuba ipropathi eqeshiweyo ichaphazela indawo yokuhlala okanye indawo yeshishini eliphakathi, umqeshi uyaxhamla kukhuseleko ngengqiqo yokuba ukurhoxiswa kwenzeka kuphela kwiindawo ezininzi njengoko kubhekisiwe kwiNqaku 7: 274 kunye no-7: 296 Ikhowudi yaseDatshi. Esinye sezizathu esinokubhenelwa kuwo omabini la matyala, umzekelo, kukusetyenziswa okungxamisekileyo komntu kwipropathi eqeshiweyo. Ukongeza, ezinye izinto ezenziwayo, ezinje ngemihla ebekiweyo, maziqwalaselwe ngumnini-ndlu.

Ngaba indawo eqeshiweyo ngaphandle kwendawo yokuhlala okanye indawo yendawo ephakathi, yindawo engama-230a yendawo yeshishini? Kwimeko enjalo, umqeshisi akaluvuyeli ukhuselo lokurenta njengoko sele kukhankanyiwe apha ngasentla kwaye umnini-mhlaba unokuphumeza isivumelwano sokuqeshisa ngokukhawuleza nangokulula. Nangona kunjalo, le ndlela ayisebenzi ekugxothweni. Emva kwayo yonke loo nto, umntu oqeshe indawo ekuthiwa unamashishini angama-230a unelungelo ukhuselo phantsi kwengcaciso ka-230a yeKhowudi yeDatshi yaseDatshi ngokwengqondo yokuba umqeshi angacela ukwandiswa kwexesha lokugxothwa ubuninzi ngonyaka omnye kwisithuba seenyanga ezimbini zesaziso esibhaliweyo sokugxothwa. Isicelo esinjalo sinokwenziwa kumqeshisi oshiyekileyo okanye uphumile kwindawo eqeshisiweyo. Ukuba umqeshi ufake isicelo sokongezwa kwexesha lokukhupha, uvavanyo lwesicelo luyakwenziwa ngebhalansi yemidla. Inkundla iyasinika esi sicelo ukuba iimfuno zomqeshi zonakaliswe kakhulu kukugxothwa kwaye kufuneka zigqithise iminqweno yomnini-mhlaba ukuba asebenzise ipropathi eqeshiswayo. Ukuba inkundla iyasala isicelo, akukho sibheno okanye kuqinisekiswa kuvulekileyo kumqashi ngokuchasene nesi sigqibo. Oku kwahlukile kuphela xa inkundla ifake isicelo ngendlela engalunganga okanye ingakhange isisebenzise iNqaku le-230a leKhowudi yeDatshi yaseDatshi.

Ukuba umnini-ndawo uthe wagqiba ngokuchanekileyo onke amanyathelo afanelekileyo kwinkqubo yokugxothwa kwaye inkundla inika imvume yokugxotha ipropathi eqeshisiweyo, oku akuthethi ukuba umnini-ndawo unokuqhubeka nokugxothwa. Ukuba uyakwenza oko, umnini-mhlaba uhlala enokwenza into engekho mthethweni kumqeshi, ukuze umqeshi angafaka imbuyekezo kuloo meko. Imvume yenkundla ichaza kuphela ukuba umnini-ndawo angakhutshelwa. Oku kuthetha ukuba umnini-mhlaba kufuneka aqeshe ibheyile ukuze agxothwe. Ibheyile iya kuthi inikezele ngomyalelo wokugxotha kumqeshi, inike umqeshi ithuba lokugqibela lokushiya ipropathi eqeshisiweyo. Ukuba umqeshi akakwenzi oku, iindleko zokukhutshwa ngqo ziya kuthwalwa ngumqeshi.

Unemibuzo malunga okanye ufuna uncedo lwezomthetho kwinkqubo yokukhupha abantu? Nceda unxibelelane Law & More. Amagqwetha ethu ziingcali kwicandelo lomthetho wokuhlala ngokungekho mthethweni kwaye onwabile kukunika iingcebiso kunye / okanye noncedo kwinkqubo yokugxothwa.

isabelo
Law & More B.V.