Depoze yon plent sou imaj tribinal la

Fè yon plent sou tribinal la

Li enpòtan ke ou genyen epi kenbe konfyans nan sistèm jidisyè a. Se poutèt sa ou ka depoze yon plent si ou santi ke yon tribinal oswa yon manm nan anplwaye tribinal la pa te trete ou kòrèkteman. Ou ta dwe voye yon lèt bay tablo tribinal la. Ou dwe fè sa nan yon ane nan ensidan an.

Kontni lèt plent lan

Si ou santi ke ou pa te trete tankou ou ta dwe pa yon manm nan anplwaye oswa yon jij nan yon tribinal nan lwa, yon tribinal pou fè apèl, Komès ak endistri Tribinal Apèl la (CBb) oswa Tribinal Apèl Santral la (CRvB), ou ka depoze yon plent. Sa a ka ka a, pou egzanp, si ou oblije rete tann twò lontan pou yon repons nan lèt ou a oswa pou manyen ka ou an. Oswa si ou santi ke ou pa te adrese kòrèkteman pa youn oswa plis moun k ap travay nan tribinal la oswa fason yon moun nan tribinal la te adrese ou. Plent lan kapab tou sou ton, Libellés oswa konsepsyon de lèt oswa sou pa bay enfòmasyon, bay enfòmasyon twò ta, bay enfòmasyon kòrèk oswa bay enfòmasyon enkonplè. Nan prèske tout ka yo, plent lan dwe sou tèt ou. Ou pa ka pote plent sou fason tribinal la te trete yon lòt moun; se pou moun sa fè. Sòf si ou pote yon plent sou non yon moun sou ki moun ou gen otorite oswa gadyen, tankou timoun minè ou oswa yon moun ki anba gadyen ou.

REMAK: Si ou pa dakò ak yon desizyon nan tribinal la oswa yon desizyon tribinal la te pran pandan manyen ka ou a, ou pa ka depoze yon plent sou li. Sa ta dwe fèt nan yon lòt pwosedi tankou fè yon apèl kont desizyon an.

Soumèt plent lan

Ou ka depoze plent ou nan tribinal kote pwosè ou an annatant. Ou dwe fè sa nan yon ane apre ensidan an. Ou ta dwe voye plent ou bay tablo tribinal konsène a. Pifò tribinal pèmèt ou soumèt plent ou nimerik. Pou fè sa, ale nan www.rechtspraak.nl ak nan kolòn nan men gòch, anba tit la 'nan tribinal la', chwazi 'Mwen gen yon plent'. Chwazi tribinal konsène a epi ranpli fòm plent dijital la. Lè sa a, ou ka voye fòm sa a bay tribinal la pa imèl oswa pa lapòs regilye. Ou kapab tou soumèt plent ou an ba tribinal la alekri san fòm sa a. Lèt ou a dwe gen enfòmasyon sa yo:

  • depatman oswa moun sou ki moun ou gen yon plent;
  • Rezon an pou kisa ou ap pote plent, ki sa egzakteman ki te pase ak ki lè;
  • non ou, adrès ou ak nimewo telefòn ou;
  • siyati ou;
  • petèt kopi dokiman ki gen rapò ak plent ou an.

Manyen plent lan

Lè nou resevwa plent ou an, nou pral premye tcheke si li ka fè fas ak. Si se pa ka a, ou pral enfòme pi vit ke posib. Li kapab tou ka ke plent ou an se responsablite yon lòt kò oswa yon lòt tribinal. Nan ka sa a, tribinal la ap, si sa posib, voye plent ou an epi enfòme ou sou transfè sa a. Si ou gen enpresyon ke plent ou ka fasilman rezoud, pou egzanp atravè yon konvèsasyon (telefòn), tribinal la ap kontakte ou pi vit ke posib. Si plent ou a te fè fas ak, pwosedi a se jan sa a:

  • Administrasyon tribinal la dwe enfòme moun nan (yo) sou ki moun ou ap plenyen de plent ou an;
  • Si sa nesesè, yo pral mande w bay plis enfòmasyon sou evènman an;
  • Imedyatman, tablo tribinal la ap fè yon ankèt;
  • Nan prensip, yo pral ba w opòtinite pou plis eksplike plent ou an bay tablo a nan tribinal la oswa nan yon plent komite konsiltatif. Moun ki pote plent lan an rapò a pap janm okipe plent lan li menm;
  • Finalman, tablo tribinal la pran yon desizyon. Ou pral enfòme sou desizyon sa a alekri. Sa a se anjeneral fè nan lespas 6 semèn.

Èske w gen nenpòt kesyon kòm yon rezilta nan blog sa a? Lè sa a, tanpri kontakte Law & More. Avoka nou yo ap kontan konseye ou.

Law & More