Iminwe yophula umthetho we-GDPR

Kweli xesha siphila kulo namhlanje, kuya kuxhaphakisa ukusebenzisa iminwe njengezindlela zokuchonga, umzekelo: ukuvula i-smartphone ngomnwe wokukora ngomnwe. Kodwa kuthekani ngasese xa kungasaphangeli endaweni yabucala apho kukho ukuzithandela? Ngaba ukuphawulwa komnwe okuhambelana nomsebenzi kuya kwenziwa kunganyanzelekanga kwimeko yokhuseleko? Ngaba umbutho ungabeka uxanduva kwisibophelelo kubasebenzi ukuze babanike iminwe, umzekelo ukufikelela kwinkqubo yokhuseleko? Kwaye loo mbophelelo inxulumene njani nemithetho yabucala?

Iminwe yophula umthetho we-GDPR

Iminwe njengezodwa iinkcukacha zedata

Umbuzo esifanele sizibuze wona apha, kukuba ngaba ukuskena ngomnwe kusebenza njengedatha yobuqu ngaphakathi kwentsingiselo yoMgaqo woKhuseleko lweDatha ngokubanzi. Ukuphawulwa komnwe yidatha yobuqu ye-biometric esisiphumo sokucwangciswa kobuchwepheshe obuthile bomntu emzimbeni, ngokwasemzimbeni nangokwendlela yokuziphatha.[1] Idatha yebhayometri inokuthathwa njengolwazi olunxulumene nomntu wendalo, njengoko ziyidatha ethi, ngokwemvelo yayo, ibonelele ngolwazi lomntu othile. Ngedatha yebhayometri efana nophawu lomnwe, umntu uyachazwa kwaye unokwahlulwa komnye umntu. Kwinqaku 4 le-GDPR oku kukwaqinisekisiwe ngokucacileyo yimigaqo yenkcazo.[2]

Ukuchongwa kweminwe kukwaphula umthetho wabucala?

Inkundla engezantsi kweAmsterdam eNkundla isandula kugweba malunga nokwamkelwa kweskena somnwe njengenkqubo yokuchongwa esekwe kummiselo wenqanaba lokhuseleko.

Ikhonkco lokugcina izihlangu iManfield isebenzisa inkqubo yokugunyazisa iminwe, enika abasebenzi ukufikelela kwirejista yemali.

NgokukaManfield, ukusetyenziswa kwenkqubo yokuchonga ngeminwe yeyona ndlela yayikuphela yokufumana inkqubo yokubhaliswa kwemali. Kwakuyimfuneko, phakathi kwezinye izinto, ukukhusela ulwazi lwezemali lwabaqeshwa kunye nedatha yobuqu. Ezinye iindlela bezingasafanelekanga kwaye zibandakanyekile kubuqhetseba. Omnye wabaqeshwa balo mbutho wakukhaba ukusetyenziswa komnwe wakhe. Uthathe le ndlela yogunyaziso njengokwaphula imfihlo yakhe, ebhekisa kwinqaku 9 le-GDPR. Ngokweli nqaku, ukugcinwa kwedatha yebhayometri ngenjongo yokuchongwa okhethekileyo komntu kuyathintelwa.

Kubalulekile

Olu thintelo alusebenzi apho kufuneka khona ukuqinisekiswa okanye izizathu zokhuseleko. Umdla kwishishini laseManfield yayikukuthintela ilahleko yengeniso ngenxa yabasebenzi bobuqhetseba. INkundla yeLungu elingezantsi yazala isibheno somqeshi. Umdla wamashishini eManfield awenzanga ukuba le nkqubo 'ibe yimfuneko yokuqinisekiswa okanye iinjongo zokhuseleko', njengoko kucacisiwe kwiCandelo lama-29 lomthetho wokuphunyezwa kwe-GDPR. Ewe, iManfield ikhululekile ukwenza isenzo nxamnye nobuqhophololo, kodwa oku akunakwenziwa ngokwaphula imigaqo ye-GDPR. Ngapha koko, umqeshi akazange anike inkampani yayo nolunye uhlobo lokhuseleko. Uphando olungaphelelanga lwenziwe kwezinye iindlela zokugunyazisa; cinga ngokusetyenziswa kokudlula kokupasa okanye ikhowudi yamanani, nokuba ngaba kukudityaniswa zombini. Umqeshi khange alinganise ngononophelo izibonelelo kunye nokungalunganga kweendlela ezahlukeneyo zokhuseleko kwaye akakwazanga ukushukumisela ngokwaneleyo ukuba kutheni ekhetha inkqubo ethile yokujongwa kweminwe. Ngokuyintloko ngenxa yesi sizathu, umqeshi ebengenalo ilungelo elisemthethweni lokufuna ukusetyenziswa kwenkqubo yogunyaziso lokukhangelwa kweminwe kubasebenzi bakhe ngesiseko soMthetho wokuPhumeza kwe-GDPR.

Ukuba unomdla wokwazisa ngenkqubo entsha yezokhuseleko, kuya kufuneka kuvavanywe ukuba ngaba iinkqubo ezinjalo zivunyelwe phantsi kwe-GDPR kunye noMthetho wokuPhumeza. Ukuba kukho nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane namagqwetha kwa Law & More. Siza kuphendula imibuzo yakho kwaye sikunike uncedo lwezomthetho kunye nolwazi.

[1] https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/identificatie/biometrie

[2] ECLI: NL: I-RBAMS: 2019: 6005

isabelo