Urhulumente ufuna ukwahlula-hlula ipenshoni xa kuziwa kuqhawulo mtshato

Urhulumente waseDatshi ufuna ukwenza amalungiselelo okuba amaqabane aqhawula umtshato afumane ilungelo lokufumana isiqingatha sepenshini. Umphathiswa waseDatshi uWouter Koolmees weMicimbi yezeNtlalontle kunye neNgqesho ufuna ukuxoxa ngesindululo kwiGumbi lesiBini phakathi kunyaka ka-2019. Ngexesha elizayo umphathiswa uza kwenza isindululo ngakumbi kunye nabathathi-nxaxheba bemarike abafana neshishini lepenshini. kwileta eya kwiGumbi lesiBini.

Kwiseti yangoku yokumisa amaqabane aneminyaka emibini yokufaka ibango kwinxalenye yomhlala-phantsi. Ukuba abayibangi inxalenye yepenshini kwisithuba seminyaka emibini, kuya kufuneka bayicwangcise lo kunye neqabane labo langaphambili.

'' Uqhawulo-mtshato yimeko enzima apho ucinga kakhulu khona kwaye nepenshini sisihloko esinzima. Ukwahlulahlula kunokuba yinto kwaye kube nzima ukuncipha. Injongo yoku kukhusela ngcono amaqabane abuthathaka '', utshilo umphathiswa.

https://www.nrc.nl/nieuws/2018/03/09/kabinet-wil-pensioenen-automatisch-verdelen-bij-scheiding-a1595036

isabelo