Ukugxothwa kwangoko

Abasebenzi kunye nabaqeshi banokunxibelelana nokugxothwa ngeendlela ezahlukeneyo. Ngaba ukhetha ngokwakho okanye akunjalo? Kwaye phantsi kwaziphi iimeko? Enye yeendlela eziphambili kukugxothwa kwangoko. Ngaba kunjalo? Ke ikhontrakthi yengqesho phakathi komqeshi kunye nomqeshi iya kuphela kwangoko. Ngaphakathi kubudlelwane emsebenzini, olu khetho luqokeleleka kumqeshi nakwabasebenzi. Nangona kunjalo, isigqibo malunga nolu hlobo lokugxothwa asinakuthathwa ngobusuku nangayiphi na into. Kuzo zombini iimeko, iimeko ezithile zenza isicelo sokugxothwa okusebenzayo kwaye amaqela anamalungelo athile kunye noxanduva.

Ukugxothwa kwangoko

Ukugxothwa kwangoko okusebenzayo, bobabini umqeshi kunye nomsebenzi kufuneka bahlangabezane nezi mfuno zilandelayo zomthetho.

  • Isizathu esingxamisekileyo. Iimeko kufuneka zibe njalo kangangokuba elinye iqela liyanyanzeleka ukuba lisichithe. Oku kufuneka kuchaphazele izenzo, iimpawu okanye indlela eliziphethe ngayo elinye iqela, ngenxa yokuba elinye iqela alinakulindeleka ukuba liqhubeke nesivumelwano somsebenzi. Ngokukodwa, kunokuba sisoyikiso, inkohliso okanye ingozi enkulu ebomini okanye kwimpilo emsebenzini. Esinye isizathu isenokuba kukunqongophala kokubonelelwa okwaneleyo kwegumbi kunye nebhodi ngumqeshi, nangona oku kuvunyelwene.
  • Ukugxothwa kwangoko. Ukuba umqeshi okanye umqeshwa uqhubeka nokugxothwa kwangoko, kufuneka egxothwe okanye athathwe ngokukhawuleza, okt emva nje kwesigameko okanye isenzo esinokubangela ukuba abenembeko. Ukongeza, amaqela avunyelwe ukuba athathe ixesha elincinci ngaphambi kokuba aqhubeke nokugxothwa, umzekelo ukufumana ingcebiso kwezomthetho okanye ukuqalisa kophando. Ukuba elinye lamaqela alinda ixesha elide, le mfuneko ayinakufezekiswa.
  • Isaziso kwangoko. Ukongeza, isizathu esikhawulezileyo kufuneka saziswe kwelinye iqela elichaphazelekayo ngaphandle kokulibazisa, okt kwangoko.

Ukuba ezi mfuno azifezekiswanga, ukugxothwa kuyabonakala. Ngaba zontathu ezi meko zingasentla ziyafezekiswa? Ke isivumelwano sengqesho phakathi kwamaqela siphela kwangoko. Ukugxothwa okunjalo, imvume akufuneki icelwe kwi-UWV okanye kwinkundla engaphantsi kwaye akukho xesha lesaziso kufuneka liqwalaselwe. Ngenxa yoko, amaqela anamalungelo athile kunye noxanduva. Ngawaphi amalungelo okanye izibophelelo ezi, ezixutyushwa ngezantsi.

Imali yenguqu

Ukuba umqeshwa ngumntu ogqiba ukugxotha umsebenzi kwangoko, umzekelo ngenxa yezenzo ezinobuzaza okanye ukushiya into kumqeshi, umsebenzi obesebenze iminyaka emi-2 unelungelo lokufumana intlawulo. Ngaba umqeshi uza kuqhubeka nokugxothwa kwangoko? Kwimeko enjalo, umqeshwa akangenalungelo lakufumana intlawulo yotshintsho ukuba ukugxothwa kwakhe kubangelwe zizenzo ezibi kakhulu okanye kushiyeka kungenjalo kuloo msebenzi. Inkundla esezantsi inakho ukumisela ngenye indlela. Kwimeko enjalo, umqeshi kusenokufuneka ahlawule (ngokuyinxalenye) umrhumo wenguqu kumqeshwa. Ngaba ungathanda ukwazi ngakumbi ngemibandela okanye ubalo lwentlawulo yotshintsho? Emva koko nxibelelana nabameli be Law & More.

Imbuyekezo ngesizathu esingxamisekileyo ngenxa yenjongo okanye imposiso

Ukuba umsebenzi uyeka ngokukhawuleza kwisizathu esingxamisekileyo ngenxa yenjongo okanye impazamo kwicala lomqeshi, umqeshi uya kubiza imbuyekezo kumqeshwa ochaphazelekayo. Le mbuyekezo ixhomekeke kwimivuzo yomqeshwa kwaye ubuncinci kufanelekile bulingana nesixa umqeshwa ebeya kuyifumana emvuzweni ngalo lonke ixesha elimiselweyo. Inkundla ephantsi kwayo inokunciphisa okanye yandise le mbuyekezo ngokulunga. Ngokwahlukileyo, umqeshwa kufuneka ahlawule imbuyekezo efanayo kumqeshi ngenxa yesizathu okanye isiphoso sakhe kwaye inkundla ephantsi kwayo inokutshintsha ubungakanani bembuyekezo.

Awuvumelani nokugxothwa

Njengomqeshi, ngaba awuvumelani nokugxothwa kwangoko komqeshwa? Kwimeko enjalo, zingaphelanga iinyanga ezimbini zomhla wokupheliswa kwesivumelwano somsebenzi kunye nomqeshwa ngenxa yokugxothwa kwangoko, ungacela inkundla engezantsi ukuba ikunike imbuyekezo ukuba umqeshwa wakho kufuneka ekuhlawule. Kwimeko yesivumelwano kunye nokhetho lokucima, inkundla engaphantsi inokunikezela ngembuyekezo yokungahoyi ixesha lesaziso. Le mbuyekezo ke ilingana nemivuzo ebeya kufunyanwa ngumsebenzi wakho ngelo xesha lesaziso.

Ngaba ungumsebenzi kwaye awuvumelani nesigqibo somqeshi sakho sokukugxotha ngokukhawuleza? Emva koko unokucela umngeni koku kugxothwa kwaye ucele inkundla engezantsi ukuba ichithe ukugxothwa. Unakho nokucela imbuyekezo kwinkundla esezantsi. Zombini izicelo kufuneka zisiwe kwinkundla engezantsi kweenyanga ezi-2 emva kosuku apho ikhontrakthi yagqitywa ngokugxothwa. Kwezi tyala zomthetho, umqeshi kuya kufuneka aqinisekise ukuba ukugxothwa kwangoko kuyahlangabezana neemfuno. Ukuziqhelanisa kubonisa ukuba kudla ngokuba nzima kumqeshi ukuba achaze isizathu esingxamisekileyo sokugxothwa. Kungenxa yoko umqeshi kufuneka athathe ingqalelo ukuba kwimeko enjalo ijaji iya kugweba egameni lomqeshwa. Ukuba, njengomsebenzi, kamva awuvumelani nesigqibo senkundla engaphantsi, ungafaka isibheno ngokuchasene noku.

Ukuthintela ukuqhubekeka ngokusemthethweni, kunokuba sengqiqweni ukwenza isigqibo ngokubonisana phakathi kwamaqela ukugqiba ngesivumelwano sokuhlawula amatyala agqibe ukugxothwa. Isivumelwano sokuhlawula okunje sinokuzisa izibonelelo kuwo omabini amaqela, njengokhuseleko lwexeshana elifutshane kunye nelungelo lokufumana izibonelelo zomsebenzi. Umsebenzi akanalo eli lungelo kwimeko yokugxothwa kwangoko.

Ngaba ujongene nokugxothwa kwangoko? Emva koko kubalulekile ukuba waziswe malunga nesikhundla sakho esisemthethweni kunye neziphumo zako. Ku- Law & More Siyaqonda ukuba ukugxothwa lelinye lawona manyathelo afikelelekayo kumthetho wengqesho onefuthe elifikelelekayo kumqeshi nakumqeshwa. Yiyo loo nto sithatha indlela yobuqu kwaye sinokuvavanya imeko yakho kunye nezinto ezinokwenzeka kunye nawe. Law & MoreAbameli begqwetha kwicandelo lokugxothwa komthetho kwaye bayonwabile ukukunika iingcebiso zomthetho okanye uncedo ngexesha lenkqubo yokugxothwa. Ngaba unayo eminye imibuzo malunga nokugxothwa? Nceda unxibelelane Law & More okanye undwendwele iwebhusayithi yethu Ukuchithwa.site.

isabelo