Ukulungiswa komgaqo-siseko wase-Datshi: Unxibelelwano oluyimfihlo lonxibelelwano lukhuselekile ngcono kwikamva

Ngomhla we-12 kuJulayi ngo-2017, I-Senethi yaseDatshi yavumelana ngesicelo sika-Mphathiswa Wezangaphakathi kunye ne-Kingdom Plasterk ukuba, kungekudala, kukhuselwe ngcono imfihlo ye-imeyile kunye nolunye unxibelelwano oluyimfihlo lwabucala. Inqaku le-13 umhlathi 2 woMgaqo-siseko waseDatshi uthi ukufihlwa kweefowuni kunye nonxibelelwano nge-telegraph akunakuphikiswa. Nangona kunjalo, xa sele siphuhlisile kakhulu kwicandelo le-telecommunication inqaku 13 umhlathi 2 ufuna uhlaziyo. Isicelo sesicatshulwa esitsha ngolu hlobo: "Wonke umntu unelungelo lokuhlonipha imfihlo yembalelwano nonxibelelwano ngonxibelelwano". Inkqubo yokutshintsha inqaku le-13 loMgaqo-siseko waseDatshi sele iqalile.

2017-07-12

isabelo