Objeksyon oswa apèl kont desizyon IND

Objeksyon oswa apèl kont desizyon IND

Si ou pa dakò ak desizyon IND la, ou ka fè objeksyon oswa fè apèl kont li. Sa ka lakòz ou resevwa yon desizyon favorab sou aplikasyon w lan.

Objeksyon

Yon desizyon favorab sou aplikasyon w lan

IND pral bay yon desizyon sou aplikasyon w lan sou fòm yon desizyon. Si yo te pran yon desizyon negatif sou aplikasyon w lan, sa vle di ou p ap resevwa yon dokiman rezidans, ou ka depoze yon objeksyon. Aplikasyon yo ki nan lis anba a ka objeksyon:

  • Kout rete viza
  • Pèmi rezidans pwovizwa (MVV)
  • Pèmi rezidans regilye tèm fiks
  • Pèmi rezidans pèmanan regilye oswa rezidan Inyon Ewopeyen alontèm
  • Rekonesans kòm yon sponsor
  • Demann pou natiralizasyon (nasyonalite Olandè)

Pwosedi objeksyon an

Si IND rejte aplikasyon w lan, desizyon an ap di si w ka tann objeksyon an nan Netherlands. Si ou ka tann pwosedi objeksyon an nan Netherlands, ou ka pran yon randevou pou yon andòsman rezidans nan biwo IND la. Y ap mete andòsman rezidans lan sou paspò ou. Li se yon fichye ki montre ke ou ka rete nan Netherlands pandan pwosedi w la.

Si desizyon an di ke ou pa ka tann pwosedi objeksyon ou nan Netherlands, ou dwe kite Netherlands. Si ou toujou vle tann objeksyon an nan Netherlands, ou ka aplike nan tribinal la pou yon enjonksyon preliminè.

Nan avi objeksyon an, ou ekri poukisa ou opoze ak desizyon IND la. Voye avi objeksyon an ak yon kopi desizyon an nan adrès postal ki endike nan desizyon an. Ou kapab tou fè objeksyon an trase pa avoka nou yo. Nan ka sa a, nou ka aji kòm kontak ou pou IND la.

Yon fwa IND resevwa objeksyon ou a, y ap voye yon lèt ba ou pou w note dat ou resevwa ak peryòd desizyon pou objeksyon an. Si yo bezwen mete nenpòt dokiman oswa korije, w ap resevwa yon lèt nan men IND la ki di ki dokiman ou bezwen toujou bay.

Lè sa a, IND pral deside sou objeksyon an. Si objeksyon an konfime, w ap resevwa yon desizyon favorab sou aplikasyon w lan. Sepandan, si yo deklare avi objeksyon w lan san fondman, yo rejte aplikasyon w lan pou kounye a. Si ou pa dakò, ou ka fè apèl devan tribinal yo.

Objete yon desizyon favorab sou aplikasyon w lan

Ou ka fè objeksyon tou si yo apwouve aplikasyon w pou yon pèmi rezidans men ou pa dakò ak yon pati nan desizyon an. Ou ka depoze yon objeksyon apre w fin kolekte pèmi rezidans ou nan yon biwo IND. Nan ka sa a, ou gen kat semèn pou fè objeksyon, depi lè ou te resevwa dokiman rezidans lan.

Pwofesyon

Si yo deklare objeksyon w lan san fondman, ou ka fè apèl devan tribinal yo. Nan kat semèn apre yon desizyon sou objeksyon ou a, ou dwe voye fòm Petisyon/Objeksyon ki ranpli a bay Biwo Enskripsyon Santral (CIV).

Desizyon IND la sou objeksyon endike si ou ka tann apèl la nan Netherlands. Kòm nan sitiyasyon an nan objeksyon, ou ka jwenn yon andòsman rezidans si ou gen dwa tann pou apèl la nan Netherlands. Si ou pa ka tann apèl la nan Netherlands, ou dwe kite Netherlands. Men, ou ka aplike nan tribinal la pou yon enjonksyon preliminè pou tann apèl la nan Netherlands.

Apre ou fin ranpli epi voye fòm nan, ou endike nan avi apèl la poukisa ou pa dakò ak desizyon IND te pran sou objeksyon ou a. Ou dwe soumèt avi apèl la nan limit tan tribinal la fikse. IND kapab reponn avi apèl ou a lè l sèvi avèk yon deklarasyon defans. Apre sa, yon odyans ap fèt.

Nan prensip, tribinal la pral deside nan sis semèn. Si jij la bezwen plis tan, l ap avize pati yo san pèdi tan. Si yo kenbe apèl ou a, jij la ka deside ke:

  • IND la dwe re-egzamine objeksyon an epi IND la pran yon nouvo desizyon kote IND respekte desizyon tribinal la.
  • Konsekans legal desizyon IND la rete an fòs
  • Se pwòp desizyon jij la

Sepandan, ke tribinal la pwouve ou gen rezon pa vle di ou pral jwenn sètitid sou pèmi rezidans lan. Souvan, IND la pral pran yon nouvo desizyon an konsiderasyon desizyon tribinal la. Sepandan, desizyon sa a ka toujou lakòz yon desizyon kote yo refize w yon pèmi rezidans.

Avoka nou yo espesyalize nan Lwa Imigrasyon epi yo ka ede w avèk objeksyon oswa apèl la. Nou kontan ede w nan pwosesis sa a. Ou kapab tou kontakte Law & More pou lòt kesyon. 

Law & More