Alimoni, kilè ou debarase li?

Alimoni, kilè ou debarase li?

Si maryaj la finalman pa mache byen, ou menm ak patnè w ka deside divòse. Sa a souvan rezilta nan yon obligasyon manje pou oumenm oswa ansyen patnè ou, tou depann de revni ou. Obligasyon pansyon alimantè a ka konpoze de sipò pou timoun oswa sipò patnè. Men, pou konbyen tan ou gen pou peye pou li? Epi ou ka debarase m de li?

Dire sipò pou timoun

Nou ka kout sou antretyen timoun. Sa a se paske dire sipò pou timoun yo mete lalwa epi yo pa ka devye de. Dapre lalwa, yo dwe kontinye peye sipò pou timoun jiskaske timoun nan rive nan laj 21 an. Pafwa, obligasyon pou peye sipò pou timoun ka fini a 18 an. Sa depann de endepandans ekonomik pitit ou a. Si pitit ou a gen plis pase 18 an, li gen yon revni nan nivo byennèt, epi li pa etidye ankò, li konsidere li kapab pran swen tèt li finansyèman. Pou ou menm, sa vle di ke menm si pitit ou a poko gen 21 an, obligasyon sipò timoun ou an ap tonbe.

Dire sipò mari oswa madanm 

Epitou, konsènan pansyon alimantè patnè, lwa a gen yon delè apre ke obligasyon pansyon alimantè a ekspire. Kontrèman ak sipò timoun, ansyen patnè yo ka devye de sa a lè yo fè lòt akò. Sepandan, èske ou menm ak ansyen patnè ou pa t dakò sou dire pansyon alimantè patnè a? Lè sa a, tèm legal la aplike. Lè w ap detèmine tèm sa a, moman ou divòse esansyèl. Isit la, yo fè yon distenksyon ant divòs anvan 1ye jiyè 1994, divòs ant 1ye jiyè 1994 ak 1ye janvye 2020, ak divòs apre 1ye janvye 2020.

Divòse apre 1 janvye 2020

Si w divòse apre 1 janvye 2020, obligasyon antretyen an ap aplike, an prensip, pou dire mwatye tan maryaj la te dire, ak yon maksimòm 5 an. Sepandan, gen twa eksepsyon nan règ sa a. Premye eksepsyon a aplike si oumenm ak ansyen patnè w fè pitit ansanm. Vreman vre, nan ka sa a, sipò mari oswa madanm lan sispann sèlman lè pi piti timoun nan rive nan laj 12 an. Dezyèmman, nan ka yon maryaj ki dire plis pase 15 ane, kote moun k ap resevwa pansyon alimantè a gen dwa a AOW la nan dis ane, pansyon alimantè patnè ap kontinye jiskaske AOW a kòmanse. Finalman, pansyon alimantè patnè fini apre dis ane nan ka kote moun ki peye pansyon an te fèt nan oswa anvan 1 janvye 1970, maryaj la te dire pi lontan pase 15 ane, epi moun ki peye pansyon an ap resevwa sèlman AOW nan plis pase dis ane.

Divòse ant 1 jiyè 1994 ak 1 janvye 2020

Pansyon alimantè patnè pou moun ki divòse ant 1 jiyè 1994 ak 1 janvye 2020 dire jiska 12 ane sof si ou pa gen okenn timoun epi maryaj la te dire mwens pase senk ane. Nan ka sa yo, sipò mari oswa madanm lan dire toutotan maryaj la dire.

Divòse anvan 1 jiyè 1994

Finalman, pa gen okenn tèm legal pou ansyen patnè ki divòse anvan 1ye jiyè 1994. Si oumenm ak ansyen patnè ou pa t dakò sou anyen, antretyen patnè a ap kontinye pou lavi.

Lòt opsyon pou mete fen nan sipò mari oswa madanm 

Nan ka antretyen mari oswa madanm, gen plizyè lòt sitiyasyon kote obligasyon antretyen an fini. Men sa yo enkli lè:

  • Ou menm ak ansyen patnè w dakò ansanm ke obligasyon pansyon alimantè a sispann;
  • Oumenm oswa ansyen patnè ou mouri;
  • Moun k ap resevwa antretyen an marye ak yon lòt moun, koabit, oswa antre nan yon patenarya sivil;
  • Moun ki peye pansyon an pa ka peye pansyon an ankò; oswa
  • Moun k ap resevwa antretyen an gen ase revni endepandan.

Genyen tou posiblite pou chanje mityèlman kantite sipò mari oswa madanm. Èske ansyen patnè ou pa dakò ak yon modifikasyon? Lè sa a, ou ka mande tou sa nan tribinal la. Pou fè sa, ou dwe gen yon bon rezon, pa egzanp, akòz yon chanjman nan revni.

Èske ansyen patnè w la vle modifye oswa mete fen nan pansyon alimantè, epi ou pa dakò? Oswa èske w ap peye pansyon alimantè a epi w vle elimine obligasyon w genyen pou pansyon alimantè ou? Si se konsa, kontakte youn nan avoka nou yo. Avoka divòs nou yo nan sèvis ou ak konsèy pèsonèl epi yo pral kontan ede w ak nenpòt etap legal.

Law & More