Igunya labazali

Xa umntwana ezelwe, umama womntwana ngokuzenzekelayo unegunya lobuzali emntwaneni. Ngaphandle kwamatyala apho umama ngokwakhe usengumntwana ngelo xesha. Ukuba umama utshatile neqabane lakhe okanye ubambiswano olubhalisiweyo ngexesha lokuzalwa komntwana, utata womntwana ngokuzenzekelayo unegunya lobuzali emntwaneni. Ukuba umama notata womntwana bahlala kunye, ilungelo lokugcina umntwana nelinye alinakuzenzekeli. Kwimeko yokuhlalisana, utata womntwana kufuneka, ukuba uyafuna, amamkele umntwana kumasipala. Oku akuthethi ukuba iqabane linelungelo lokugcina umntwana. Ukuza kuthi ga ngoku, abazali mabangenise ngokudibeneyo isicelo sokugcina kunye enkundleni.

Umfanekiso wegunya lomzali

Ithetha ntoni igunya labazali?

Igunya lomzali lithetha ukuba abazali banegunya lokuthatha izigqibo ngezigqibo ezibalulekileyo ebomini bomntwana wabo omncinci. Umzekelo, izigqibo zonyango, ukhetho lwesikolo okanye isigqibo apho umntwana eya kuhlala khona. ENetherlands, sinelungelo lokugcina kunye nelokugcina kunye. Ukugcinwa kwentloko enye kuthetha ukuba ugcino lulele kumzali omnye kunye nolondolozo ngokudibeneyo kuthetha ukuba ugcino lusetyenziswa ngabazali bobabini.

Ngaba igunya elidibeneyo linokutshintshelwa kwigunya eliyintloko enye?

Umgaqo osisiseko kukuba ukugcinwa kwendibaniselwano, okukhoyo ngexesha lomtshato, kuyaqhubeka emva komtshato. Oku kuhlala kumdla womntwana. Nangona kunjalo, kwiinkqubo zoqhawulo-mtshato okanye kwinkqubo yasemva koqhawulo-mtshato, omnye wabazali unokucela inkundla ukuba ibambe uxanduva lokugcina intloko. Esi sicelo siyakunikwa kuphela kwezi meko zilandelayo:

  • ukuba kukho umngcipheko ongamkelekanga wokuba umntwana abanjwe okanye alahleke phakathi kwabazali kwaye akulindelwanga ukuba oku kuya kuphucuka ngokwaneleyo kwikamva elibonakalayo, okanye;
  • Ukulungiswa kwelungelo lokugcina umntwana kuyenye into eyimfuneko ukuze kulungelwe umntwana.

Amava asebenzisekayo abonakalisile ukuba izicelo zegunya elinentloko enye zinikwa kuphela kwiimeko ezizodwa. Enye yeekhrayitheriya ezichazwe apha ngasentla kufuneka ifezekiswe. Xa isicelo selungelo lokugcina umntwana elinentloko enye sivunyiwe, umzali onelungelo lokugcina umntwana akusafuneki ukuba abonisane nomnye umzali xa kufuneka izigqibo ezibalulekileyo kubomi bomntwana. Umzali ovalelwe ilungelo lokugcina akasenalo nelizwi ebomini bomntwana.

Eyona nto ibaluleke kakhulu emntwaneni

'Izinto ezilungiselela umntwana' azinangcaciso ibambekayo. Lo ngumbono ongacacanga ofuna ukuzaliswa ziimeko zosapho ngalunye. Ijaji ke ngoko kuya kufuneka ijonge kuzo zonke iimeko kwisicelo esinjalo. Ukuziqhelanisa, nangona kunjalo, inani lamanqaku okuqala amiselweyo kunye neenqobo ezisetyenziswayo. Indawo yokuqala ebalulekileyo kukuba igunya elidibeneyo kufuneka ligcinwe emva koqhawulo-mtshato. Abazali kufuneka bakwazi ukwenza izigqibo ezibalulekileyo malunga nomntwana kunye. Oku kuthetha ukuba abazali kufuneka bakwazi ukunxibelelana kakuhle nabanye. Nangona kunjalo, unxibelelwano olubi okanye phantse unxibelelwano alwanele ukufumana ilungelo lokugcina umntwana. Kuphela kuxa unxibelelwano oluphosakeleyo phakathi kwabazali lubeka umngcipheko wokuba abantwana baya kubanjiswa phakathi kwabazali babo kwaye ukuba oku akulindelwanga ukuba kuphuculwe kwithuba elifutshane, iya kuthi inkundla iphelise ukugcinwa ngokudibeneyo.

Ngexesha lokuqhubeka kwenkqubo, umgwebi ngamanye amaxesha unokufuna ingcebiso yengcali ukuze abone ukuba yeyiphi eyona nto ilungele umntwana. Umzekelo, emva koko unokucela iBhodi yoKhuseleko lwaBantwana ukuba iphande kwaye ikhuphe ingxelo malunga nokuba ngaba ilungelo lokugcina umntwana elinye okanye elinye lidlelane ngendlela efanelekileyo na.

Ngaba igunya linokutshintshwa ukusuka kwintloko enye ukuya kwigunya elidibeneyo?

Ukuba kukho ilungelo lokugcina umntwana elinye kwaye bobabini abazali bafuna ukulitshintsha libe lilungelo lokugcina abantwana ngokudibeneyo, oku kungalungiswa ngenkundla. Oku kunokucelwa ngokubhalwa okanye ngokwamanani ngokusebenzisa ifom. Kwimeko apho, inqaku liya kwenziwa kwirejista yokugcina abantwana ukuba umntwana lowo kuthethwa ngaye unelungelo lokugcina kunye.

Ukuba abazali abavumelani notshintsho ukusuka kwilungelo elilodwa lokugcina nelinye ukuya kwelinye, umzali ongenalo ilungelo lokugcina umntwana ngelo xesha angawusa enkundleni umba wokufaka isicelo se-inshurensi. Oku kuyakwaliwa kuphela ukuba kukho le nto ikhankanywe apha ngasentla kunye neekhrayitheriya ezilahlekileyo okanye ukuba ukwaliwa kuyimfuneko ngenye indlela kulungiselela umntwana. Ngokwenyani, isicelo sokutshintsha ilungelo lokugcina umntwana sibe lilungu elinye sidla ngokunikwa. Kungenxa yokuba eNetherlands sinomgaqo wobuzali obulinganayo. Lo mthetho-siseko uthetha ukuba ootata noomama kufuneka babenendima elinganayo kukhathalelo nasekukhuliseni umntwana wabo.

Ukuphela kwegunya labazali

Ukugcina komzali kugqitywa ngokusebenza komthetho nje ukuba umntwana afike kwiminyaka eyi-18. Ukusuka kuloo mzuzu umntwana sele emdala kwaye unamandla okuthatha isigqibo ngobomi bakhe.

Ngaba unemibuzo malunga negunya lobuzali okanye unqwenela ukuncediswa kwinkqubo yokwenza isicelo segunya elilodwa okanye elidibeneyo labazali? Nceda unxibelelane ngqo nelinye lamagqwetha osapho anamava ngokuthe ngqo. Amagqwetha Law & More angakuvuyela ukukucebisa nokukunceda kule nkqubo ngeenjongo ezilungileyo zomntwana wakho.

isabelo
Law & More B.V.