Isivumelwano semozulu yeDatshi

Iiveki zokugqibela, isivumelwano semozulu sisihloko esixoxwayo. Nangona kunjalo, kubantu abaninzi akucaci ukuba yintoni imvumelwano yesimo sezulu ngokuthe chatha. Konke kwaqala ngeSivumelwano semozulu yeParis. Esi sisivumelwano phakathi kwawo onke amazwe ehlabathi wokuphelisa ukutshintsha kwemozulu kunye nokunciphisa umyinge wemozulu. Esi sivumelwano siza kuqala ukusebenza ngo-2020. Ukuze kufezekiswe iinjongo ezivela kwisivumelwano semozulu seParis, kufuneka kwenziwe izivumelwano ezithile eNetherlands. Ezi zivumelwano ziya kurekhodwa kwiSivumelwano semozulu saseDatshi. Eyona njongo yesiVumelwano semozulu saseDatshi kukukhupha phantse iipesenti ezingamashumi amahlanu zegesi engaphantsi kwegesi kwiNetherlands ngonyaka wama-2030 kunokuba besikhuphe ngo-1990. Kuya kugxilwa ngokukodwa ekunciphiseni ukuphuma kwe-CO2. Amaqela ahlukeneyo abandakanyeka ekufezekisweni kwesivumelwano semozulu. Oku kubandakanya, umzekelo, imibutho yaseburhulumenteni, imibutho yabasebenzi kunye nemibutho yezokusingqongileyo. La maqela ahluleke ngaphezulu kweetafile zamacandelo, ezizezi, umbane, okusingqongileyo edolophini, ishishini, ezolimo kunye nokusetyenziswa komhlaba kunye nokuhamba.

Isivumelwano seDatshi-seMozulu-yeDatshi

Isivumelwano semozulu eParis

Ukuze ufezekise iinjongo ezifumaneka kwisivumelwano semozulu saseParis, kufuneka kuthathwe amanyathelo athile. Kucacile ukuba loo manyathelo aza kuza neendleko. Umgaqo kukuba utshintsho ku-CO2 okhutshiweyo omncinci kufuneka luqhubeke kwaye lube nokufikeleleka kuye wonke umntu. Iindleko kufuneka zisasazwe ngendlela efanelekileyo ukuze kugcinwe inkxaso yamanyathelo aza kuthathwa. Itafile nganye yecandelo inikwe isabelo sokugcina inani leetoni ze-CO2. Ekugqibeleni, oku kufanele kukhokelele kwisivumelwano semozulu yelizwe. Okwangoku, isivumelwano semozulu yokubambisa sele siyilisiwe. Nangona kunjalo, ayinguye wonke umntu obandakanyekayo kuthethwano okwangoku ozimisele ukusayina esi sivumelwano. Phakathi kwezinye izinto, intlaninge yemibutho yendalo esingqongileyo kunye neDatshi FNV azivumelani nezivumelwano njengoko zimiselwe kwisivumelwano semozulu yexeshana. Ukungoneliseki oku ikakhulu kuchaphazela iziphakamiso ezivela kwitheyibhile yecandelo lezemveliso. Ngokwemibutho esele ikhankanyiwe, icandelo lishishini kufuneka lisombulule iingxaki ngokungqongqo, ngokuqinisekileyo kuba icandelo lezomsebenzi linoxanduva lokufumana into eninzi yokukhupha igesi eluhlaza. Okwangoku, ummi nje oqhelekileyo uya kujongana ngakumbi neendleko kunye neziphumo kunokuba ishishini liza kwenza. Imibutho engavumiyo ukusayina ayivisisani namanyathelo acetywayo. Ukuba isivumelwano sexeshana asitshintshwanga, ayizizo zonke imibutho ezizakubeka utyikityo lwesivumelwano. Ngapha koko, amanyathelo acetywayo avela kwisivumelwano semozulu yexeshana kusafuneka ukubalwa kwaye iSenethi yeDatshi kunye neNdlu yabaMeli beDatshi kusafuneka bavumelane ngesivumelwano esicetywayo. Kucacile ke ukuba uthethathethwano olude malunga nesivumelwano semozulu alukhange lukhokelele kwisiphumo esoneleyo kwaye kusenokuthatha ixesha ngaphambi kokuba kufikelelwe kwisivumelwano semozulu esichanekileyo.

isabelo
Law & More B.V.