Ngubani ovumelekileyo ukuhlala kwikhaya lomtshato ngexesha nasemva koqhawulo mtshato?

Emva kokuba amaqabane enze isigqibo sokuqhawula umtshato, kuhlala kuvakala ukuba akusafuneki ukuqhubeka nokuhlala phantsi kophahla olunye kwikhaya lomtshato. Ukuze kuthintelwe ukungavisisani okungafunekiyo, elinye iqela kuya kufuneka liphume. Izibini ezitshatileyo zihlala zikwazile ukwenza izivumelwano malunga nale nto kunye, kodwa zeziphi izinto ezinokwenzeka ukuba oku akunakwenzeka?

Ukusetyenziswa kwekhaya lomtshato ngexesha lokuqhubeka komtshato

Ukuba inkqubo yoqhawulo mtshato ayikagqitywa enkundleni, amanyathelo okwethutyana anokucelwa kwiinkqubo ezahlukeneyo. Umyalelo obambeleyo luhlobo lwenkqubo yonxunguphalo apho isigwebo sinikezelwa ngalo lonke ixesha lokuqhubekeka koqhawulo mtshato. Elinye lamalungiselelo anokucelwa kukusetyenziswa okukhethekileyo kwikhaya lomtshato. Ijaji ke inokuthatha isigqibo sokuba kusetyenziswe yedwa kumtshato womtshato kunikezelwe kwelinye iqabane kwaye elinye iqabane alisavunyelwa ukungena endlwini.

Ngubani ovumelekileyo ukuhlala kwikhaya lomtshato ngexesha nasemva koqhawulo mtshato?

Ngamanye amaxesha amaqabane omabini anokucela ukusetyenziswa kuphela kwekhaya lomtshato. Kwimeko enjalo, ijaji iya kuthi ilinganise iimfuno kwaye igqibe ukuba ngubani onelungelo kunye nomdla wokufumana indawo yokuhlala. Isigqibo senkundla siyakuthathela ingqalelo zonke iimeko zetyala. Umzekelo: ngubani onamathuba amahle okuhlala okwexeshana kwenye indawo, okhathalela abantwana, ngomnye wamaqabane omsebenzi wakhe ubotshelelwe endlwini, ngaba kukho izibonelelo ezizodwa endlwini yabakhubazekileyo, njl. Inkundla ithathe isigqibo, iqabane elinganikwanga lungelo lokusetyenziswa maliphume kuloo ndlu. Eli qabane alivumelekanga ukuba lingene kwikhaya lomtshato emva kwemvume.

Ukubhalwa kweentaka

Xa uziqhelanisa, iya ixhaphaka into yokuba iijaji zikhethe indlela yeentaka. Oku kuthetha ukuba abantwana bamaqela bahlala endlwini kwaye nabazali bahlala kwikhaya lomtshato ngokulandelelana. Abazali banokuvumelana ngelungiselelo lokutyelelwa apho ukwahlulwa kubantwana okwahlulwahlulwe. Baza kuthi ke abazali banqume ngesiseko selungiselelo lokundwendwela ukuba ngubani oza kuhlala ekhayeni lomtshato, nini, ngubani oza kuhlala kwenye indawo ngezo ntsuku. Uncedo lokufumana indlwane kwindawo yokuhlala kukuba abantwana baya kuba kwimeko ezolileyo njengoko kuba benesiseko esisigxina. Kuya kuba lula nakwizibini ezitshatileyo ukuba zizifumanele ikhaya endaweni yendlu yosapho luphela.

Ukusetyenziswa kwekhaya lomtshato emva koqhawulo mtshato

Ngamanye amaxesha kuyenzeka ukuba uqhawulo-mtshato sele ubhengeziwe, kodwa ukuba amaqela asaqhubeka nokuxoxa ukuba ngubani ovumayo ukuhlala kwikhaya lomtshato de ahlukane ngokuqinisekileyo. Kule meko, umzekelo, Iqela ebelihlala endlwini xa uqhawulo-mtshato lubhalisiwe kwiirekhodi zezimo zembambano linokufaka isicelo kwinkundla ukuba bavunyelwe ukuqhubeka nokuhlala kule ndlu ixesha elingangeenyanga ezintandathu ukukhutshwa omnye umyeni Iqela elinokuthi liqhubeke ukusebenzisa ikhaya lomtshato kufuneka kwiimeko ezininzi lihlawule umrhumo wokuhlala kwiqela elishenxayo. Ixesha leenyanga ezintandathu liqala ukusuka kumhla woqhawulo-mtshato obhalisiweyo kwiirekhodi zezimo zembambano. Ekupheleni kweli xesha, omabini amaqabane ngokomgaqo anelungelo lokusebenzisa kwakhona umtshato emtshatweni. Ukuba, emva kweli xesha leenyanga ezintandathu, indlu isabiwa, amaqela anokucela ijaji yecantonal ukuba ilawule ngokusetyenziswa kwendlu.

Kwenzeka ntoni kubunini bendlu emva koqhawulo mtshato?

Kwimeko yoqhawulo-mtshato, amaqela kuya kufuneka avumelane ngokwahlulwa kwendlu ukuba indlu inabanini bayo bonke. Kwimeko enjalo, ikhaya linokwabelwa elinye iqela okanye lithengiselwe umntu wesithathu. Kubalulekile ukuba izivumelwano ezilungileyo zenziwe malunga nentengiso okanye intengo yokuthatha, ukwahlula ixabiso elingaphezulu, kuthwala ityala elisaleleyo kunye nokukhululwa kwityala elidibeneyo kunye nolwetyala. Ukuba awungekhe ufike kwisivumelwano kunye, ungaphindisela kwinkundla kunye nesicelo sokwahlula indlu kwelinye lamaqela okanye ujonge ukuba indlu mayithengiswe. Ukuba uhlala kunye kwipropathi yokurenta, unokucela ijaji ukuba inike ilungelo lokuqeshisa ngepropathi kwelinye lamaqela.

Ngaba ubandakanyeka kuqhawulo mtshato kwaye unayo ingxoxo malunga nokusetyenziswa kwekhaya lomtshato? Emva koko unokunxibelelana neofisi yethu. Abameli bethu abanamava baya kukuvuyela ukukunika iingcebiso.

isabelo
Law & More B.V.