Ukuqhawula umtshato kwabantwana

Ukuba abantwana bayabandakanyeka kuqhawulo-mtshato, inkxaso yabantwana yinxalenye ebalulekileyo yamalungiselelo emali. Kwimeko yokuba ngumzali ngokubambisana, abantwana ngokunye bahlala nabazali bobabini kwaye abazali babelana ngeendleko. Ninokwenza izivumelwano malunga nenkxaso yomntwana kunye. Ezi zivumelwano ziya kubekwa kwisicwangciso sokuba ngumzali. Uya kusingenisa esi sivumelwano enkundleni. Ijaji iyakuthathela ingqalelo iimfuno zabantwana xa ithatha isigqibo ngenkxaso yomntwana. Iitshathi ezikhethekileyo zenzelwe le njongo ijaji ithatha ingeniso njengoko yayinjalo ngaphambi komtshato njengesiqalo. Ukongeza, ijaji igqiba isixa umntu anokuhlawula isonyulo asiphosileyo. Oku kubiza amandla okuhlawula. Isakhono somntu ojonga abantwana naso sithathelwa ingqalelo. Ijaji yenza izivumelwano zokugqibela kwaye zirekhode. Isixa solondolozo sihlengahlengiswa rhoqo ngonyaka.

Law & More B.V.