Akukho siphoso sokuqhawula umtshato

Uqhawulo-mtshato olungenasiphoso luqhawulo-mtshato apho ukuqhawulwa komtshato kungafuneki ukuba kuboniswe ukungalunganga ngamanye amaqela. Imithetho ebonelela ngoqhawulo-mtshato engenasiphoso ivumela inkundla yosapho ukuba inike uqhawulo-mtshato ngokuphendula kwisikhalazo naliphi na iqela lomtshato ngaphandle kokufuna ukuba umfaki-sicelo anike ubungqina bokuba ummangalelwa wenze ukophula isivumelwano somtshato. Esona sizathu siqhelekileyo sokungabikho kwempazamo yoqhawulo mtshato kungenxa yeyantlukwano engenakulungiseka okanye ukungqubana kobuntu, okuthetha ukuba esi sibini khange sikwazi ukulungisa iyantlukwano.

Law & More B.V.