Ukuqhawula umtshato

Kwimeko yoqhawulo-mtshato, nobabini ninelungelo kwisiqingatha semali yomhlala-phantsi yamaqabane akho. Oku kuchaziwe emthethweni. Ichaphazela kuphela ipenshini oyifumene ngexesha lomtshato wakho okanye ubambiswano olubhalisiweyo. Eli candelo libizwa ngokuba 'kukulingana kwepenshini'. Ukuba ufuna ukwahlula ipenshini ngokwahlukileyo, ungenza izivumelwano malunga noku. Unokuba notary ubhale ezi zivumelwano kwisivumelwano sakho sangaphambi komtshato okanye isivumelwano sobambiswano okanye unokuba negqwetha okanye umlamli abhale ezi zivumelwano phantsi kwisivumelwano soqhawulo mtshato. Olu luxwebhu oluqukethe zonke izivumelwano, ezinjengokwabiwa kwezinto zakho, ikhaya, ipenshoni, amatyala kunye nendlela ohlela ngayo isondlo. Unokukhetha ukwahlula okwahlukileyo. Kwimeko apho ubuyekeza ilungelo lakho lomhlala-phantsi ngamanye amalungelo. Umzekelo, ukuba ufumana inxenye enkulu yepenshini, unokukhetha ukufumana isibonelelo esincinci kwiqabane lakho.

Law & More B.V.