Ukuphanga intsingiselo

Ukuphanga kukusetyenziswa gwenxa komntu oyinyani okanye ogrogrisayo, ubundlobongela, okanye ugrogriso lokufumana imali okanye ipropathi kumntu okanye iqumrhu. Ukuphanga ngokubanzi kubandakanya isoyikiso esenziwa emntwini okanye kwimpahla yexhoba, okanye kusapho lwabo okanye kubahlobo.

Law & More B.V.