Yintoni igqwetha

Igqwetha okanye igqwetha ngumntu osebenzisa umthetho. Ukusebenza njengegqwetha kubandakanya ukusetyenziswa kweethiyori zomthetho kunye nolwazi ukusombulula iingxaki ezithile, okanye ukuqhubela phambili umdla wabo baqesha amagqwetha ukuba enze iinkonzo zomthetho.