Imbuyekezo yomonakalo ongeyonxalenye yezinto…

Yonke imbuyekezo yemonakalo engeyiyo yezinto eyabangelwa kukufa okanye yengozi yada yagqitywa ngumthetho wase-Datshi. Le monakalo ungeyiyo yezinto ezibonakalayo uqulethe usizi losapho olusondeleyo olwabangelwa sisiganeko sokusweleka okanye ingozi yomntu othandana naye eliza kubekwa ityala. Olu hlobo lwembuyekezo lungaphezulu kwesenzo sokomfuziselo kuba ngokwenyani alunakulinganiswa kwintlungu yokwenene esivakalelwa sisalamane esisondeleyo.

Nangona kubekho ungeniso olwenziwe ngu-Nobhala welizwe Teeven ngesicelo somthetho omtsha ukusukela nge-18 kaDisemba ka-2013, besele benziwe ngomhla we-16 kweyeKhala yowama-2015 kwaye kutshanje sivunyiwe ngomhla we-10 ku-Epreli ngo-2018. iminyaka emininzi ngoku ukutshintsha isikhundla esisemthethweni sezalamane ukubanceda kwinkqubo yokulila. Imbuyiselo yomonakalo ongengokwasetyenziswayo kwimeko yomcimbi wokufa okanye iingozi kuthetha ukuthathelwa ingqalelo kwentlungu nokulungiswa kwabo bathwele imiphumo yovakalelo kwezi ziganeko.

Imbuyiselo ngomonakalo ongengowokwenyama kwimeko yeengozi okanye ukubhubha

Oko kuthetha ukuba izalamane zinelungelo lokufumana imbuyekezo kwimeko apho kusweleke okanye kukhubazeke ixesha elide kubahambi ngeenqanawa ngenxa yokulimala emsebenzini okuza kuba luxanduva kumqeshi. Izihlobo zexhoba zinokuhlelwa ngolu hlobo:

  • iqabane
  • bantwana
  • abantwana bomtshato wesibini
  • ngabazali

Elona xabiso lembuyekezo yomonakalo ongenguwo owenzekileyo kwimeko yengozi okanye yokusweleka inokwahluka ngokuxhomekeke kumxholo wesiganeko. Isixa singasukela kwi- € 12.500 ukuya kwi-€ 20.000. Umthetho omtsha malunga nokuhlawulwa kwemonakalo engeyiyo yezinto kwimeko yengozi okanye yokufa kuya kuqala ukusebenza nge-1 kaJanuwari ka-2019.

isabelo