Ukubuyiselwa komonakalo ongahambelani nezinto ...

Yonke imbuyekezo yemonakalo engeyiyo yezinto eyabangelwa kukufa okanye yengozi yada yagqitywa ngumthetho wase-Datshi. Le monakalo ungeyiyo yezinto ezibonakalayo uqulethe usizi losapho olusondeleyo olwabangelwa sisiganeko sokusweleka okanye ingozi yomntu othandana naye eliza kubekwa ityala. Olu hlobo lwembuyekezo lungaphezulu kwesenzo sokomfuziselo kuba ngokwenyani alunakulinganiswa kwintlungu yokwenene esivakalelwa sisalamane esisondeleyo.

Nangona kuye kwakho ukwaziswa ngu-Nobhala welizwe u-Teeven ngesindululo esitsha somthetho ukusukela nge-18 ka-Disemba ka-2013, sasibhaliwe ngomhla we-16 kaJulayi 2015 kwaye sasandula ukuvunywa ngomhla we-10 ku-Epreli 2018. iminyaka emininzi ngoku ukutshintsha izikhundla ezisemthethweni zezihlobo ukubanceda kwinkqubo yokulila. Imbuyekezo yomonakalo ongekhoyo kwizinto ezinokubakho xa kusweleke umntu okanye iingozi zithetha ukwamkelwa kosizi kunye nokulungiswa kwabo bathwala iziphumo zeemvakalelo zezi ziganeko.

Imbuyiselo ngomonakalo ongengowokwenyama kwimeko yeengozi okanye ukubhubha

Oko kuthetha ukuba izalamane zinelungelo lokufumana imbuyekezo kwimeko apho kusweleke okanye kukhubazeke ixesha elide kubahambi ngeenqanawa ngenxa yokulimala emsebenzini okuza kuba luxanduva kumqeshi. Izihlobo zexhoba zinokuhlelwa ngolu hlobo:

  • iqabane
  • bantwana
  • abantwana bomtshato wesibini
  • ngabazali

Elona xabiso lembuyekezo yomonakalo ongekhoyo kwimpahla okanye ukufa kusenokwahluka ngokuxhomekeke kumxholo womsitho. Isixa sinokubakho ukusuka kwi- € 12.500 ukuya kuthi ga kwi-20.000. Umthetho omtsha ngokubhekisele kwimbuyekezo yomonakalo ongekhoyo kwizinto ezinokwenzeka xa kusenzeka iingozi okanye ukusweleka uza kusebenza nge-1 kaJanuwari 2019.

isabelo