Abaqeshi kufuneka baqwalasele iimeko abaphantsi kwazo…

Abaqeshi bafanele banike ingqalelo iimeko abanqwenela ukugxotha kuzo abasebenzi. Oku kungqinwe kwakhona sisigwebo senkundla yenkundla e-Assen. Isibhedlele kuye kwafuneka sihlawule umqeshwa waso (usokhemisi) isibonelelo sokutshintsha se- € 45,000 kunye nomvuzo olinganayo we- € 125,000 njengoko bekungekho sizathu sivakalayo sokupheliswa kwekhontrakthi yengqesho. Isibhedlele sabanga ukuba usokhemisi wayengasebenzi kakuhle, nto leyo ebengekho kunjalo. Ikhontrakthi, nangona kunjalo, yachithwa nangona kunjalo, kunye nezibonelelo ezinikezelweyo ngenxa yoko. Isizathu soku yayikukuba ngeli xesha unxibelelwano lwengqesho lwaluphazamisekile, olwaluchaphazela ngokupheleleyo umqeshi.

10-02-2017

isabelo
Law & More B.V.